Szkoła Podstawowa Nr 1

SAM_0263
SAM_0265
SAM_0266(2)
SAM_0266
SAM_0268
SAM_0270