SP1, Rzecznik Praw Ucznia
czwartek 16 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

UCZEŃ MA PRAWO DO :
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej ,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności ,
c) życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym ,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły , a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób ,
e) rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów ,
f) sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce ,
g) pomocy w przypadku trudności w nauce ,
h) korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ,
i) do korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu , środków dydaktycznych w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia ,
j) do korzystania z księgozbioru biblioteki .

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK :
a) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny człowieka ,
b) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę , rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności , systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych , uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach szkolnych i pozaszkolnych ,
c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
d) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności , dbanie o honor i tradycje szkoły ,współtworzenia jej autorytetu ,
e) uczestniczenia w uroczystościach szkolnych w stroju apelowym ,
f) godnego , kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią , dbania o piękno mowy ojczystej ,
g) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły , Rady Pedagogicznej , nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego ,
h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego , a w szczególności :
- okazywanie szacunku dorosłym i kolegom ,
- przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności ,
- szanowaniem poglądów i przekonań innych ,
- poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka ,
- naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody ,
i) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczeń nie pali tytoniu , nie pije alkoholu , nie używa narkotyków ,
j) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd , staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły .