SP1, Świetlica
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

REGULAMIN ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STARGARDZIE 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy  oraz w Programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

 

Rozdział II         

Cele i zadania świetlicy

§ 1. Głównym celem  świetlicy szkolnej jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych poprzez zapewnienie przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do:

 1. nauki i zabawy,
 2. działania indywidualnego i zespołowego,
 3. rozwijania zainteresowań, uzdolnień i kreatywności,
 4. rozwijania samodzielności, umiejętności życia i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 5. kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 6. ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej oraz działalności twórczej;

§ 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 1. organizowanie cyklicznych zajęć dydaktycznych o różnorodnej tematyce, zajęć integracyjnych,  czytelniczych, plastycznych, muzycznych oraz projekcji filmów,
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych  w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
 3. prowadzenie cyklicznych zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Zabawowo i naukowo  z tęczową chustą”,
 4. propagowanie idei wolontariatu - organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce oraz gieri zabaw świetlicowych prowadzonych przez wolontariuszy z klas 4-8,
 5. motywowanie dzieci do udziału w różnorodnych akcjach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym,
 6. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej,
 7. otoczenie szczególną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 8.  tworzenie warunków do odrabiania zadań domowych i do nauki własnej.

§ 3. Zadania wymienione w § 2. realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

 

 

Rozdział III

Założenia organizacyjne

§ 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie pozostający w szkole dłużej ze względu na czas  pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, w szczególności:

 1. zwolnieni z lekcji religii oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
 2. oczekujący na zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole.

§ 2. Uczniowie z oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z opieki w świetlicy  w godz. 7.00-16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

§ 3. Uczniowie klas 1-3 mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 – 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

§ 4. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

§ 5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 1).           

§ 6. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

§ 7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00 i po godzinie 17.00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.

§ 8. Rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są do pisemnego poinformowania wychowawców o każdorazowej zmianie wcześniejszych ustaleń. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.

§ 9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

§ 10. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta przekaże nauczycielowi świetlicy pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych.

§ 11.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku gdy po zamknięciu świetlicy rodzic/opiekun prawny  nie zgłosi się po dziecko  wychowawca zastosuje Procedurę postępowania podczas odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej (załącznik 2 )

§ 12. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Rodzice/opiekunowie prawni  uczniów, przekazują do świetlicy wyprawkę składającą się z materiałów plastyczno-technicznych wykorzystywanych przez dzieci w trakcie roku szkolnego na zajęciach świetlicowych.

§ 13. Wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej w czasie wydawania obiadów.

§ 14. Uczeń zostaje skreślony z listy obecności wychowanków świetlicy w sytuacji nie uczęszczania do niej przez okres 2 miesięcy.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 

§ 1. Uczniowie mają prawo do:

 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

§ 2. Uczniowie mają obowiązek:

 • stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • przestrzegania zasad obowiązujących w świetlicy (załącznik 3) oraz  regulaminu stołówki (załącznik 4);
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
 • zgłaszania wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia.

 

Rozdział V

Dokumentacja świetlicy:

 1. Plan pracy dydaktyczno –wychowawczej świetlicy ;
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej;
 3. Tygodniowy rozkład zajęć;       
 4. Dzienniki zajęć;
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;
 6. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;
 7. Regulamin świetlicy.

 


                                                                                                                                                                          Załącznik  1

 

 

 

                                                           KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
                                                         W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STARGARDZIE 

 

Proszę o przyjęcie …………………………………..………………, ucznia/uczennicy klasy ……......                                                          
                                             (imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej.

 1. Informacje o sytuacji rodzinnej dziecka.
 1. Data urodzenia dziecka …………………………….
 2. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………… ……….……………………………………………………………………………………………….…
 3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) …………………………………………………………..… ……...………………………………………………………………………………………………..….
 4. Aktualny adres zamieszkania rodziców (opiekunów) …………………………………………………. ………………………………………..………….…………………………………………………...… ……………………………………………………………………tel. dom.……………………………
 5. Miejsce pracy

  Matki (opiekuna)                                                         Ojca (opiekuna)                            
   Tel. kom.  ……………………………...               Tel. kom.  ……………………………...

 

 

………………………………………….                 ………………………………………….     
(pieczęć zakładu pracy)                                                                (pieczęć zakładu pracy)

 

 1. Dodatkowe informacje o dziecku 
 2. Zainteresowania/zdolności……………………………………………………………………….…

……….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Choroby, przyjmowane stale leki, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy,
  ew. wskazówki do postępowania z dzieckiem ………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………………………….

 1. Inne informacje ……………………………………………………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………………………….

 

 1. Informacje o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy.
 2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego  dziecka do domu
  i wyjście ze świetlicy szkolnej w podanych dniach tygodnia i godzinach:

 

dzień

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

godzina

 

 

 

 

 

     

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.                                 

Zgoda na samodzielny powrót do domu dotyczy dzieci, które ukończyły 7 rok życia.

(Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 43 ust. 1)

 

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa).            
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie prac i zdjęć dziecka  na stronie internetowej szkoły.         
                  TAK         NIE

Wyrażam  zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.                   
                 TAK         NIE

 

Uczeń nie może samodzielnie opuścić świetlicy, na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna.                     

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do ich aktualizowania w przypadku jakichkolwiek zmian.
  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej.

 

Stargard , dn. ………………….             
  ……………………… ……………………… 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów)

 


                                                                                                                                                                      Załącznik 2

 


                                                                                   PROCEDURA
                                               POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
                                                                 PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA
                                                      PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

 

 1. Dziecko ze świetlicy odbiera tylko rodzic/ opiekun prawny lub osoba pisemnie wskazana przez prawnego
  opiekuna.
 2. W przypadku, gdy nie zgłosi się po dziecko osoba uprawniona, wychowawca kontaktuje się
  z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka. W przypadku braku kontaktu
  ( po 30 min.), po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły powiadamia o tym fakcie policję (997).
 3. Wychowawca, następnego dnia, przekazuje tę informację pedagogowi szkolnemu.
 4. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie,
  pedagog szkolny w porozumieniu z  dyrektorem szkoły powiadamia sąd rodzinny.
 5. W przypadku gdy po dziecko przychodzi rodzic/ opiekun prawny lub upoważniona osoba w stanie nietrzeźwym,
  wychowawca nie oddaje dziecka, powiadamia dyrektora szkoły i wzywa policję.
 6. Pedagog w dalszej kolejności zgłasza sprawę do MOPS  w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia
  i podjęcia, w razie potrzeby, dalszych działań.

 


                                                                                                                                                                      Załącznik 3

 

                                                                       ZASADY  W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                                                                                W SP 1 W STARGARDZIE 

 

 1. Witamy się z nauczycielem oraz koleżankami i kolegami.
 2. Swoją obecność zgłaszamy wychowawcy,  następnie tornistry ustawiamy na półkach .
 3. Zawsze zachowujemy się kulturalnie .
 4. Wykonujemy polecenia  nauczyciela.
 5. Szczególną opieką otaczamy najmłodszych.
 6. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba,  uważnie słuchamy, nie przerywamy jej.
 7. Mówimy cicho, bo każdy ma prawo  spędzić wolny czas w ciszy.
 8. Aby w naszej świetlicy było bezpiecznie , nie biegamy.
 9. Zawsze pamiętamy o „czarodziejskich słowach”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 10. Szanujemy sprzęt świetlicowy.
 11. W świetlicy uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych sprzętów elektronicznych.
 12. Dbamy o przestrzeganie czystości i  porządku   w kącikach zabaw.
 13. Nigdy nie oddalamy się ze świetlicy bez wiedzy i pozwolenia nauczyciela.
 14. Na placu zabaw i terenie boiska szkolnego , bawimy się w miejscach ustalonych przez wychowawców.
 15. Posiłki i napoje spożywamy przy stolikach.
 16. Staramy się być życzliwi i uprzejmi w stosunku do koleżanek i  kolegów.

 


                                                                                                                                                                         Załącznik 4

 

                                                                       REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Obiady  wydawane są w godzinach:
 • poniedziałki, wtorki, piątki   12.00  -   13.50,
 • środy, czwartki  12.00   -  14.30.Wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej w  czasie wydawania obiadów.
 1. Po wejściu do stołówki uczniowie zostawiają plecaki w wyznaczonym miejscu.
 2. Uczniowie z pomocą nauczyciela lub samodzielnie nalewają zupę na talerz.
 3. Po drugie danie, kompot, deser, uczniowie podchodzą do  okienka oczekując w kolejce. 
 4. W kolejce po obiad, przy stolikach oraz spożywając posiłek, uczniowie zachowują się kulturalnie.
 5. Po skończonym obiedzie  uczniowie zasuwają krzesełko, pozostawiają po sobie porządek i odnoszą naczynia w  wyznaczone miejsce.
 6.  W stołówce mogą przebywać  tylko uczniowie  spożywający posiłek i pracownicy szkoły.