SP1, Regulamin świetlicy
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Wzór poniższego dokumentu do pobrania.

 

                  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

             W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STARGARDZIE 

 

Proszę o przyjęcie …………………………………..………………, ucznia/uczennicy klasy ……......                     

                                                 (imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej.

 

 1. Informacje o sytuacji rodzinnej dziecka.
 1.  Data urodzenia dziecka …………………………….
 2. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………
 3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) …………………………………………………………..…
 4. Aktualny adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ……………………………………………………………………………………tel. dom.……………………………
 5. Miejsce pracy

  Matki (opiekuna)                                                         Ojca (opiekuna)                            
   Tel. kom.  ……………………………...               Tel. kom.  ……………………………...

 

 

 

………………………………………….                 ………………………………………….    

  (pieczęć zakładu pracy)                                                    (pieczęć zakładu pracy)

 

 

 1. Dodatkowe informacje o dziecku
 1. Zainteresowania/zdolności……………………………………………………………………….…

……….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Choroby, przyjmowane stale leki, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka
  w świetlicy, ew. wskazówki do postępowania z dzieckiem ………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………………………….

…………………….…………………………………………………………………………………….

 1. Inne informacje ……………………………………………………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………………………….

 

 1. Informacje o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy.

 

 1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego  dziecka do domu i

wyjście ze świetlicy szkolnej w podanych dniach tygodnia i godzinach:

 

dzień

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

godzina

 

 

 

 

 

           

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.                                      

Zgoda na samodzielny powrót do domu dotyczy dzieci, które ukończyły 7 rok życia.

(Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 43 ust. 1)

 

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa).           
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie prac i zdjęć dziecka  na stronie internetowej szkoły.           TAK         NIE

Wyrażam  zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.                                                                                                                         TAK         NIE

 

Uczeń nie może samodzielnie opuścić świetlicy, na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna.               

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do ich aktualizowania w przypadku jakichkolwiek zmian.   

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej.

 

                                                                                                         

Stargard , dn. ………………….                                   ………………………   ………………………

             (czytelne podpisy rodziców/opiekunów)