SP1, Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

 

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA  WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA

PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

 

 

1.  Dziecko ze świetlicy odbiera tylko rodzic/prawny opiekun lub osoba

pisemnie wskazana przez prawnego opiekuna.

2.  W przypadku, gdy nie zgłosi się po dziecko osoba uprawniona,

wychowawca kontaktuje się z rodzicem/prawnym opiekunem lub osobą

upoważnioną do odbioru dziecka. W przypadku braku kontaktu (po

30min.), po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły powiadamia o tym fakcie

policję (997).

3.  Wychowawca, następnego dnia, przekazuje tę informację pedagogowi

szkolnemu.

4.  W przypadku powtarzających się  sytuacji nie odebrania dziecka ze

świetlicy w wyznaczonym czasie, pedagog szkolny w porozumieniu z

dyrektorem szkoły powiadamia sąd rodzinny.

5.  W przypadku gdy po dziecko przychodzi rodzic/opiekun prawny lub

upoważniona osoba w stanie nietrzeźwym, wychowawca nie oddaje

dziecka, powiadamia dyrektora szkoły i wzywa policję (997).

6.  Pedagog  w dalszej kolejności zgłasza sprawę do MOPS-u w celu

rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia i podjęcia, w razie potrzeby,

dalszych działań.