piątek 24 listopada 2017

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

 

Zapraszamy do naszej galerii

Zapraszamy do nowej galerii naszego koła: pasjafot.cal24.pl

Nasza poczta: pasjafot@pasjafot.cal24.pl

 


Koło fotograficzne „Pasja”

Wyzwól swoją pasję, spójrz na świat z innej perspektywy.

Zapisz się na zajęcia koła fotograficznego dla klas 4-6.

Wszystkich chętnych zapraszam na zapisy do sali nr 10  w dniu 08.09.2016r. (czwartek) od godz. 1500 do 1620

Zapisywać można się także w świetlicy szkolnej u pana Marcina Żółwińskiego

 


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

                           Stargard, dnia  …………..........................

……………………………………………………..

…………………………………………………….                              

 (imię i nazwisko obojga  rodziców/ prawnych  opiekunów)

 

              Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Stargardzie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej szkoły, w kronice  szkolnej   oraz tablicach   ściennych   i   folderach   szkolnym   w   celu   informacji   i   promocji   Szkoły.

 

………………………………………………………………………………………………………

( imię/imiona  i nazwisko dziecka , klasa)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

..…………………..…………………………..

..……………………………………………….

                            (czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów )

 


REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Świąteczny Stargard”

I Cele i tematyka konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest koło fotograficzne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie.
 2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu
 • promowanie naszego miasta
 • zachęcanie do zwiedzania naszego miasta
 1. Tematyką zdjęć jest „Świąteczny Stargard” - . ukazanie naszego miasta w okresie świątecznym (świąteczne przyozdobienie naszego miasta, jak mieszkańcy przygotowują się do świąt)

II Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie.
 2. Czas trwania konkursu: 15.12.2015-11.01.2016r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu
 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 prace wykonane pomiędzy 15 grudnia 2015 roku a 11 stycznia 2016 roku
 2. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG.
 3. Format prac:
 • odbitki kolorowe na papierze fotograficznym o wymiarach: 10x15cm lub 13x18 cm
 • zdjęcia nagrane na płycie CD lub przyniesione na pendrive, w jak najwyższej rozdzielczości w formacie JPEG
 • niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcia za pomocą programów do obróbki zdjęć (fotomontaż, korekta kolorystyczna itp.)
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora oraz klasę,
 1. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio Panu Marcinowi Żółwińskiemu w świetlicy szkolnej lub w każdy wtorek w sali nr 10 w godzinach od 14.30 do 16.00
 2. Termin składania prac upływa: 11 stycznia 2016 roku (poniedziałek).
 3. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 stycznia 2016r.
 3. Najlepsze prac zostaną nagrodzone.
 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Marcin Żółwiński