SP1,
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
W roku szkolnym 2018/2019
obowiązkiem szkolnym
objęte są dzieci urodzone w 2011 r.

 

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego
 przyjmuje się dzieci:

1) z urzędu dzieci urodzone w 2011 r.– zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Rodzice tych dzieci zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do   sekretariatu szkoły karty zgłoszenia w terminie od 01.03. do 23.03.2018r.

 • karta zgłoszenia-załącznik nr 1- w załączeniu lub do pobrania
  w sekretariacie szkoły;

  2)    na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/-dzieci urodzone w 2011 zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
   
 • wnioski wraz z załącznikami-załącznik nr 2 oraz 3 i 4 w załączeniu lub
  do pobrania w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja odbędzie się wg zasad podanych w regulaminie rekrutacji

Rodzice/opiekunowie, których dzieci zostały w pierwszym etapie rekrutacji umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych  (lista będzie podana do wiadomości 13.04.2018 r.), w dniach od 16 do 20.04.2018 r. składają w sekretariacie oświadczenie woli przyjęcia (zał. nr 5).

Rodzice/opiekunowie, których dzieci zostały w postępowaniu uzupełniającym umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych  (lista będzie podana do wiadomości 16.05.2018 r.), w dniach: 17 i 18.05.2018 r. składają w sekretariacie oświadczenie woli przyjęcia (zał. nr 5).

 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W STARGARDZIE


W roku szkolnym 2018/2019
obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
 objęte są dzieci
urodzone w 2012 r.

Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci:

1)  z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w terminie od 1.03. do 16.03.2018 r.(karta zgłoszenia –załącznik nr 6 - w załączeniu lub do pobrania w sekretariacie szkoły);

 

Ze względu na duża liczbę dzieci zajęcia w oddziałach przedszkolnych
w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w systemie zmianowym.

 

Rekrutacja odbędzie się wg zasad podanych w regulaminie rekrutacji.

 

Rodzice/opiekunowie, których dzieci zostały w pierwszym etapie rekrutacji umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych  (lista będzie podana do wiadomości 28.03.2018 r.), w dniach od 03 do 09.04.2018 r. składają w sekretariacie oświadczenie woli przyjęcia (zał. nr 5).

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3, 4 i 5
Załącznik nr 6

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 1 W STARGARDZIE

 

Podstawa prawna:

 1.    Art. 20 zb ust. 1 – 9 oraz art. 20 zd ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156).

 

 1.    Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu    i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz.1942)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”,  określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień  i obowiązkówczłonków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej  nr 1  w  Stargardzie.

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora.
 2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się  w sekretariacie szkoły.
 3. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie kandydata do szkoły dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp1.stargard.edu.pl
 4. Termin rekrutacji i postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego określa harmonogram, opracowany przez organ prowadzący na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).
 5. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole.
 6. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego, tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do szkoły w trakcie roku szkolnego.

§ 2.

 1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły.
 2. Liczba członków jest nieparzysta i wynosi co najmniej 3 osoby.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:

1. przewodniczący;
2. sekretarz;
3. pozostali członkowie.

 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji.
 3. Członkowie komisji, pod odpowiedzialnością dyscyplinarną,  są zobowiązani do złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu ich dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozdział II

Tryb odbywania posiedzeń

§ 3.

1.  Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie 3 dni od zakończenia rekrutacji.

 1. Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.
 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący komisji.
 3. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.
 4. Posiedzenie komisji może odbyć się z udziałem 2/3 jej składu. Podjęte w tej sytuacji postanowienia komisji mają moc wiążącą.
 5. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych  z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.
 6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę posiedzenia komisji, imienny skład osobowy na danym posiedzeniu komisji a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.
 7. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły. 

 

Rozdział III

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

§ 4.

1.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;
 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły, zgodnie
  z  wymogami art. 20 zc ust. 4, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia;
 4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
 5. w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;
 6. sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
 7. w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce.

 

 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach potwierdzających spełnianie kryteriów branych podczas rekrutacji.  Termin dostarczenia potwierdzeń wyznacza przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

 

§ 5.

1.  Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

 1. uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;
 2. czynny udział w pracach komisji;
 3. wykonywanie poleceń przewodniczącego;
 4. zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;
 5. ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów.

 

§ 6.

1.  Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;
 2. opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;
 3. zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;
 4. dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
 5. przewodniczenie zebraniu komisji;
 6. zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów;
 7. sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
 8. przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 -4 regulaminu;
 9. występowanie do rodziców/opiekunów prawnych lub prezydenta miasta
  o potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku wątpliwości co do ich treści;
 10.  sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

 

 

Rozdział IV

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 7.

 1. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych

Termin

Rodzaj czynności

od 01 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 19 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

28 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 3 kwietnia 2018 r.

do 9 kwietnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

12 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Harmonogram czynności  w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych.dstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile zostały one

Termin

Rodzaj czynności

 

od 23 kwietnia 2018 r.

do 27 kwietnia 2018 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 7 maja 2018 r.

do 10 maja 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

16 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

23 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Termin

Rodzaj czynności

od 01 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                   w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 26 marca 2018 r.

do 06 kwietnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

13 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 kwietnia 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

25 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Harmonogram czynności  w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych:podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile zostały one

Termin

Rodzaj czynności

 

od 26 kwietnia 2018 r.

do 11 maja 2018 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 14 maja 2018 r.

do 15 maja 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

16 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

21 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Kryteria rekrutacji dotyczące dzieci spoza obwodu:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

 

Rodzice mieszkają w Stargardzie

 

20

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału

przedszkolnego w danej szkole

10

Dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia

rodzeństwo

10

Dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują  krewni dziecka (babcia, dziadek)

wspierający rodziców w zapewnieniu

dziecku należytej opieki

8

Oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

Zaświadczenie z zakładu pracy

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

Prawomocny wyrok Sądu

Rodzinnego orzekający rozwód lub separację

albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem

 

 

Za każde kryterium przyznaje się określoną liczbę  punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów z postępowania rekrutacyjnego i w sytuacji,  gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o kolejności przyjęć decyduje data wniesienia wniosku.

 1. Wymagane dokumenty:
 • zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły urodzonych w 2011 r. – zał. 1;
 • wniosek dla dzieci  spoza obwodu szkoły urodzonych w 2011 r. – zał. 2 oraz oświadczenia zał. 3 i 4;
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do szkoły zał. nr 5
 • zgłoszenie do oddziału przedszkolnego dla dzieci z obwodu szkoły urodzonych w 2012 r. – zał. 6;
 •  
 1. Tryb odwoławczy:
 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły;
 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 4. dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

§ 8.

1.  Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z procedurami opisanymi w § 7,  Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym komisja sporządza sprawozdanie z prac i przedstawia je dyrektorowi szkoły.