SP1 Stargard
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

 

logo szkoły            Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego

ul. Henryka Sienkiewicza 8 , 73-110 Stargard

tel/fax: 091- 577-02-42                e-mail:  sp1@stargard.edu.pl                 www: sp1.stargard.edu.pl

REGON: 320 678 639         NIP: 854 235 7487         KRS: 0000 32 94 70

Nr rachunku bankowego: 48 1060 0076 0000 3200 0137 6271

 

 

 

STATUT

 

„STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JEDYNKI”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki”, w dalszych postanowieniach

statutu zwane Stowarzyszeniem. ( skrót)

2.   Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Siedzibą stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 1, im. Juliusz Słowackiego w Stargardzie.

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.   Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z

poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o

podobnych celach i może z nimi współpracować

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 1.  Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno kulturalnych na rzecz uczniów a także rzeczowe wspieranie dzieci rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 2.  Celem Stowarzyszenia jest:
 • Inspirowanie dzieci do podejmowania inicjatyw i działań na wielu płaszczyznach;
 • Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych ogólnie i kierunkowo;
 • Promowanie i popularyzowanie dziecięcej twórczości artystycznej, literackiej, itp.;
 • Realizowanie programów na rzecz wyrównywania szans dzieci z rodzin wymagających opieki i wsparcia;
 • Działanie na rzecz rozwoju samorządności uczniów;
 • Organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci z lokalnego środowiska;
 • Wspieranie funkcjonowania różnorodnych form zajęć dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
 • Modernizacja i rozszerzenie infrastruktury.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • Organizowanie zajęć wspierających i rozwijających różne zdolności kierunkowe uczniów;
 • Organizowanie wyjazdów do teatrów, wyjść do kina, na wystawy i inne warte zobaczenia ciekawe miejsca;
 • Organizowanie imprez kulturalnych;
 • Organizowanie zajęć sportowych wspomagających rozwój fizyczny;
 • Zakup pomocy naukowych i sprzętu wspomagającego rozwój dzieci;
 • Organizowanie warsztatów  twórczych  dla  dzieci  (szczególnie  zajęć  plastycznych, muzycznych, technicznych, filmowych, itp.);
 • Organizowanie pomocy materialnej dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia;
 • Organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 • Ubieganie się o granty i ich realizowanie.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE  PRAWA I OBOWIĄZKI

 

1.   Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  fizyczne  i  prawne.  Osoba  prawna  może  być

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.   Stowarzyszenie posiada członków:

a)  zwyczajnych,

b)  wspierających,

c)  honorowych.

3.   Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)  złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)  przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6.   Członkiem  wspierającym  staje  się  po  złożeniu  pisemnej  deklaracji  na  podstawie  uchwały

Zarządu.

7.   Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła  wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.   Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków

Stowarzyszenia.

9.   Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

c)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek   wspierający   ma   obowiązek   wywiązywania   się   z   zadeklarowanych   świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

· z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

· z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

· na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie  przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1.   Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym

zwykłą większością głosów.

3. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór

odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej

niż przez dwie kadencje.

4.   Uchwały   wszystkich   władz   Stowarzyszenia   zapadają   zwykłą   większością   głosów   przy

obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowani,  chyba  że  dalsze

postanowienia Statutu stanowią inaczej.

5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

6.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7.Walne   Zgromadzenie   Członków   zwyczajne   jest   zwoływane   raz   w   roku   przez   Zarząd

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co

najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

8.  Walne  Zgromadzenie  Członków  nadzwyczajne  może  się  odbyć  w  każdym  czasie.  Jest

zwoływane  przez  Zarząd  z  jego  inicjatywy,  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub  pisemny

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w

obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

10.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)  uchwalania zmian Statutu,

c)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)  uchwalanie budżetu,

g)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,

h)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

k)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

11.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami

Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

12 . Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członka.

Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

14. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku  Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i wykluczanie członków.

15.Komisja Rewizyjna  powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

16.Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  do  5  osób  w  tym  przewodniczącego,  zastępcy  oraz

sekretarza.

17.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

18.W  razie  gdy  skład  władz  Stowarzyszenia  ulegnie  zmniejszeniu  w  czasie  trwania  kadencji

uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić  w  drodze  kooptacji,  której  dokonują  pozostali

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż

połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1.   Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

2.   Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.   Decyzje  w  sprawie  nabywania,  zbywania  i  obciążania  majątku  Stowarzyszenia  podejmuje

Zarząd.

5.   Do  zawierania  umów,  udzielania  pełnomocnictwa  i  składania  innych  oświadczeń  woli  w

szczególności  w  sprawach  majątkowych  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  Zarządu

działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje

Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),  przy obecności co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.