SP1, Język polski
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Czym są wymagania edukacyjne ?

Wymagania edukacyjne są formułowane w oparciu o realizowany program nauczania oznaczają oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia.

Wymagania muszą zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się.

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. Poziom wymagań musi być adekwatny do możliwości dziecka, by mogło one mu sprostać.

Obszary dostosowania obejmują:    

  • warunki procesu edukacyjnego: zasady, metody, formy, środki dydaktyczne
  • zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce)
  • warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania )

Mówiąc o dostosowywaniu wymagań do dysfunkcji dziecka nie można zapominać o ocenianiu zachowania. Warto o tym pamiętać oceniając np. zachowanie ucznia ze zdiagnozowanym ADHD. Najważniejszym problemem jest utrzymanie/wzmacnianie motywacji do uczenia się – jeżeli wymagania będą spostrzegane przez ucznia, jako leżące w granicach jego możliwości, wówczas będą skłaniały go do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego. Uczeń powinien mieć szanse otrzymywania ocen wg pełnej skali ocen.