SP1, Język angielski
czwartek 16 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Wymagania-klasa IV

Wymagania-klasa V

Wymagania-klasa VI

Wymagania-klasa VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Kontrola umożliwia poznanie, czy i ile uczeń wie, rozumie, potrafi oraz czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.
 3. Uczeń jest oceniany systematycznie  i rytmicznie. Każdy uczeń powinien otrzymać przynajmniej 6 ocen cząstkowych w semestrze za różne formy aktywności.
 4. Wszystkie oceny są ważne. Największą wartość przedstawiają te oceny, które uczeń uzyskał za samodzielnie wykonaną pracę, tzn. pracę klasową, sprawdzian, kartkówkę, pisane na lekcji wypracowanie i odpowiedź ustną.
 5. Uczeń jest zobligowany do uważnego uczestnictwa w lekcji, aktywności, wykonywania poleceń nauczyciela. Nauczyciel ma prawo egzekwować ten obowiązek poprzez zapytanie ucznia o bieżący tok lekcji, sprawdzenie stopnia wykonania polecenia oraz oceny. W razie braku odpowiedzi oraz stwierdzenia, że uczeń nie uważa i nie pracuje, nauczyciel może postawić minus.
 6. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji oraz do dwukrotnego braku zadania domowego. Fakty te zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. W przypadku niepoinformowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną                               
 8.  Uczeń ma obowiązek systematycznie i estetycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy,  wpisywać otrzymane przez siebie stopnie w tabeli ocen oraz przedstawiać je do kontroli rodzicom.
 9. Każdy uczeń jest zobowiązany do czytania lektur w wyznaczonym terminie. Spis lektur oraz termin ich przeczytania jest podany przez nauczyciela na początku roku i powinien być zanotowany przez ucznia w zeszycie przedmiotowym. Lektury można wypożyczać w bibliotece szkolnej, miejskiej, od kolegów. Dostęp  do potrzebnej lektury musi zorganizować sam uczeń lub jego rodzice.
 10. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej kontroli osiągnięć z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin odnotowuje ołówkiem w dzienniku. W ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa bądź sprawdzian.
 11. W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć dwie prace pisemne trwające cała lekcję lub dwie godziny lekcyjne,.
 12. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom zakres treści programowych do pracy klasowej lub sprawdzianu.
 13. Sprawdzian wiadomości musi być poprzedzony lekcją utrwalającą wiedzę i umiejętności, praca klasowa sprawdzająca stopień opanowania formy wypowiedzi musi być poprzedzona powtórzeniem w trakcie lekcji.
 14. Kartkówka czyli krótka odpowiedź pisemna obejmująca treści z trzech ostatnich lekcji może być niezapowiedziana i może być ich więcej niż jedna w ciągu dnia.
 15. Uczniowie, którzy mają „szczęśliwy numerek”, są zwolnieni z odpowiedzi bieżącej i niezapowiedzianej kartkówki.
 16. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ze sprawdzianu i pracy klasowej zapowiedzianej wcześniej.
 17. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczeń pracuje niesamodzielnie na sprawdzianie lub pracy klasowej, może po uprzednim upomnieniu wstawić ocenę niedostateczną i polecić uczniowi pisać ją w innym terminie.
 18. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do dwóch tygodni.
 19. Ocena pracy pisemnej zawiera krótki komentarz, wypracowania – recenzję.
 20. Ocena wszystkich samodzielnych prac ucznia jest oceną kryterialną.
 21. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych , sprawdzianów, kartkówek i dyktand.
 22. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.
 23. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać ich z całą klasą, powinien napisać w terminie uzgodnionym
  z nauczycielem w ciągu najbliższego tygodnia (lub w razie potrzeby  po dłuższym terminie).
 24. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu lub pracy klasowej w umówionym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 25. Poprawa prac klasowych i sprawdzianów ocenionych na niedostatecznie jest obowiązkowa, ocenionych na ocenę dopuszczającą dobrowolna. Uczeń pisze poprawę tylko raz. Otrzymana ocena jest ostateczna.
 26. Niedostateczne oceny ze sprawdzianów i prac klasowych (niepoprawione) mogą skutkować uzyskaniem oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej.
 27. Oceny za prace klasowe i sprawdziany są zapisywane w dzienniku na czerwono.
 28. Tematy prac klasowych i sprawdzianów są odnotowywane w dzienniku na zielono.
 29. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 30. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
 31. Pisemne prace klasowe i sprawdziany przedmiotowe punktowane oceniamy według skali:

100 % - 90% - poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry

 1.  - 75 % - poprawnych odpowiedzi – dobry

74 % - 60 % - poprawnych odpowiedzi – dostateczny

59 % - 40 % - poprawnych odpowiedzi – dopuszczający

mniej niż 40 % - niedostateczny

 1. Na trzy tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną nauczyciel informuje ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną.
 2. Nauczyciel dokonuje wpisu czerwonym kolorem w dzienniku na stronie notatki informację o zagrożeniu oceną niedostateczną w celu poinformowania wychowawcy.
 3. Na trzy tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną wychowawca informuje rodziców lub opiekunów prawnych o zagrożeniu oceną niedostateczną ucznia.
 4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami wychowawca wysyła informację listem poleconym z potwierdzeniem zwrotnym.
 5. Na trzy tygodnie  przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną po I i II semestrze  nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych, wstawiając ocenę przewidywaną do ostatniej rubryki przy ocenach cząstkowych w dzienniku.
 6. Ocena za II semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.
 7. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną z zajęć edukacyjnych, wówczas uczeń może przystąpić do wielostopniowego testu sprawdzającego osiągnięcia z danego przedmiotu.
 8. Chęć przystąpienia do testu uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu nie później niż na tydzień przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Nauczyciel fakt ten odnotowuje w dzienniku na stronie notatki.
 9. Test przygotowuje i przeprowadza nauczyciel przedmiotu najpóźniej na trzy dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.