SP1, Plastyka
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

 

              Informacja nauczyciela o sposobie oceniania.

 

              1. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

              2. Informacje o terminie, formie i zakresie sprawdzianów podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

              3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu w określonym terminie, musi uczynić
                   to najpóźniej tydzień po powrocie do szkoły (w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną).

              4. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisana
                   obok oceny pierwszej – jest oceną ostateczną. Nie przewiduje się poprawy oceny dopuszczającej
                   i wyższych.

              5. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

              6. Kartkówki obejmują zakres wiadomości i umiejętności, z co najwyżej trzech ostatnich tematów
                   i nie muszą być zapowiadane.

              7. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

              8. Aktywność na lekcji nagradzana jest “plusami". Za 3 zgromadzone “plusy" uczeń otrzymuje ocenę
                   bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie
                   poprawnych odpowiedzi, wykonywanie poleceń dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach

              9. Na koniec każdego semestru może być ustalona ocena za aktywność na zajęciach.

              10. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić 1 raz, że nie przygotował się do lekcji (zgłoszenie przez
                    podniesienie ręki musi mieć miejsce na początku lekcji).

              11. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić 2 razy brak zadania domowego (zgłoszenie przez podniesienie
                   ręki musi mieć miejsce na początku lekcji).

              12. Stwierdzenie niesamodzielności wykonania zadania wytwórczego lub nie oddanie go w terminie,
                   może skutkować obniżeniem oceny lub poleceniem wykonania pracy ponownie (w przypadku pracy  
                   niesamodzielnej).

              13. Zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.

              14. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.

              15. Końcowa ocena osiągnięć edukacyjnych za I semestr, lub cały rok szkolny nie jest średnią ocen
                   cząstkowych w I, czy II semestrze roku szkolnego.

              16. Wszystkie sporne sprawy, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem
                    MEN.


Kryteria ocen ze sprawdzianu pisemnego.

Celujący powyżej 100%

Bardzo dobry 90%

Dobry 75%

Dostateczny 60%

Dopuszczający 40%

Niedostateczny poniżej 40%

 

Formy oceniania wiedzy i umiejętności:

formy ustne: odpowiedzi, aktywność własna dziecka, prezentacje, wystąpienia, itp.;

formy pisemne: sprawdziany wiadomości, kartkówki, zadania domowe, testy, referaty, zadania dodatkowe, itp.;

formy pośrednie: własna twórczość

zeszyt przedmiotowy

 

Kryteria oceniania

 

Dopuszcająca (2). Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym. Jego działania mają charakter przede wszystkim odtwórczy.

Pamięta:

Wymagane programem elementarne fakty historyczne, najważniejsze postacie i pojęcia proste.

Różnice między życiem dziś, a życiem w przeszłości.

Rozumie:

Przyczyny najważniejszych wydarzeń i ich skutki.

Podstawowe zasady pracy w grupie.

Potrafi:

Lokalizować fakty w przedziale czasowym określając wiek i rok.

Porządkować fakty w układzie chronologicznym.

Odczytywać znaki ideograficzne na mapie.

Znaleźć na mapie w podręczniku miejsca najważniejszych wydarzeń i faktów.

Wyszukiwać w nim niezbędne informacje o faktach, wydarzeniach, ludziach, rzeczach.

Wykorzystywać materiał ilustracyjny zawarty w podręczniku.

Kojarzyć pierwszoplanowe postacie historyczne z najważniejszymi faktami.

Przedstawić główne przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń.

Opisywać, czasami z pomocą nauczyciela, ilustracje, makiety, zdarzenia historyczne, zabytki.

Zna układ wewnętrzny podręcznika.

Podejmuje próby, często nieudane, uzasadnienia własnego stanowiska.

 

Dostateczna (3).Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym.

Pamięta:

Fakty, postacie, pojęcia proste i złożone.

Daty wydarzeń z przeszłości, nazwy epok, ich cechy charakterystyczne.

Podstawowe źródła wiedzy historycznej.

Rozumie:

Proste związki czasowo-przestrzenne i przyczynowo-skutkowe.

Znaczenie faktów, pojęć i postaci w procesie dziejowym.

Znaczenie znaków ideograficznych na mapie.

Wpływ przeszłości na teraźniejszość.

Zaczyna rozumieć motywację ludzkich działań w przeszłości.

Potrafi:

Dokonać prostych ocen wydarzeń i postaci z przeszłości.

Stworzyć ciąg chronologiczny ze znanych faktów historycznych.

Określić właściwie proste związki czasowo- przestrzenne i przyczynowo- skutkowe.

Wykorzystać podstawowe źródła wiedzy historycznej na poziomie podstawowym.

Przenieść informacje z mapy w podręczniku na mapę w atlasie historycznym i ścienną.

Dokonać selekcji informacji zawartych w podręczniku. Wyodrębnia fakty, przyczyny i skutki, główne wątki historyczne.

Dokonać rekonstrukcji wydarzeń historycznych w postaci planu, opisu, ustnie i pisemnie.

Nawiązywać do wiadomości z innych dziedzin.

Formułować pytania do analizowanego dokumentu opisowego i normatywnego.

Zredagować notatkę pod kierunkiem nauczyciela.

 

Dobra (4).Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości na poziomie ponadpodstawowym.

Pamięta:

Daty początkowe i końcowe ważnych wydarzeń historycznych.

Postacie pierwszo i drugoplanowe, pojęcia proste i złożone oraz związki i zależności zachodzące między nimi.

Rozumie:

Związki genetyczne wydarzeń i procesów historycznych.

Zależności zachodzące między różnymi dziedzinami życia człowieka, między przeszłością i teraźniejszością.

Rolę człowieka w procesie dziejowym.

Znaczenie faktów i wydarzeń.

Pojęcia złożone, związki i zależności.

Analogie i sprzeczności między wydarzeniami i zjawiskami.

Teksty źródłowe oraz inne źródła poznania przeszłości.

Różnice między przeszłością i dniem dzisiejszym oraz dynamikę przemian, jakim podlega człowiek wraz z otaczającym go światem.

Potrafi:

Określić związki genetyczne wydarzeń i procesów historycznych.

Przedstawić wpływ poznanych wydarzeń historycznych na teraźniejszość.

Samodzielnie pracować z mapą., m.in. ukazać dynamikę zjawisk na podstawie analizy treści mapy: zmiany polityczne, demograficzne, gospodarcze, polityczne, terytorialne.

Przenieść informacje z mapki w podręczniku, na mapę ścienną, w atlasie lub odwrotnie.

Dokonać selekcji materiału źródłowego pod kierunkiem nauczyciela, dokonać jego analizy pod kątem przydatności do rekonstrukcji wydarzeń z przeszłości.

Integrować materiał informacyjny zawarty w podręczniku i źródle.

Konstruować własne wnioski, oceny wydarzeń, faktów, ludzi, częściowo pod kierunkiem nauczyciela.

Porównać analogiczne zjawiska w różnych krajach, kulturach.

Dokonać opisu wydarzeń.

Przedstawić wybrane zagadnienia jako proces historyczny.

Sporządzić samodzielnie notatkę w postaci planu, schematu.

Wykorzystać informacje pozyskana na innych lekcjach.

 

Bardzo dobra (5). Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu opanował materiał na poziomie ponadpodstawowym.

Pamięta:

Daty faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów dziejowych.

Postacie historyczne występujące w procesie poznawczym.

Wszelkie związki występujące między zjawiskami.

Rozumie:

Zależności między historia powszechną, historią Polski, a dziejami regionu.

Podział źródeł historycznych.

Wpływ dziejów powszechnych, na historię państwa i regionu.

Rolę źródeł historycznych w poznawaniu i rekonstruowaniu przeszłości.

Konieczność krytycznej analizy źródeł historycznych.

Przyczyny powstawania przeciwstawnych sądów, interpretacji wydarzeń historycznych.

Związki czasowo- przestrzenne, przyczynowo- skutkowe i genetyczne wydarzeń i procesów.

Potrafi:

Samodzielnie selekcjonować materiał źródłowy, ilustracyjny, dokonywać jego analizy i interpretacji, ze zrozumieniem realiów epoki.

Dostrzegać związki miedzy wydarzeniami, zjawiskami i procesami.

Przy, pomocy nauczyciela, przeprowadzić analizę krytyczną źródła.

Formułować sądy, wnioski, oceny oraz uzasadnienia, wykorzystując materiał pojęciowy i faktograficzny.

Porządkować fakty chronologicznie i problemowo.

Dokonać opisu zrekonstruowanej rzeczywistości ustnie i pisemnie.

Hierarchizuje materiał w dłuższych i krótszych okresach.

Operować pojęciami właściwymi danej epoce.

Budować własny obraz przeszłości na podstawie różnych przekazów i wiedzy ogólnej.

Wykorzystywać różne środki wiedzy historycznej: różne rodzaje map, dane statystyczne, literaturę, materiał ilustracyjny, dla podkreślenia waloru własnej wypowiedzi.

Przygotować i zaprezentować wystąpienie o tematyce historycznej, społecznej, lub politycznej, na forum klasy, szkoły, lub społeczności lokalnej.

 

Ocena celująca (6). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował materiał na ocenę bardzo dobrą oraz posługuje się wiedzą historyczną wykraczającą poza program nauczania lub osiągnął sukcesy w konkursach historycznych na szczeblu pozaszkolnym lub aktywnie uczestniczył w zajęciach koła historycznego (maksymalnie 1 nieusprawiedliwiona nieobecność
w semestrze) oraz osiągnął wymaganą liczbę punktów na jednym ze szkolnych konkursów historycznych.

 

Kryteria ocen odpowiedzi ustnych.

celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bdb., wykracza poza obowiązujący program nauczania.

bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związku między nimi.

dobry - odpowiedź samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nie wyczerpuje zagadnienia.

dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe , ale uczeń zna najważniejsze fakty.

dopuszczający - wymagane jest przynajmniej 40% wiedzy i umiejętności przewidzianych dla pracy pisemnej, liczne błędy
w zakresie wiedzy i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna podstawowe fakty i przy dużej pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi.

niedostateczny - odpowiedź nie spełnia wymagań podanych wyżej kryteriów ocen pozytywnych.

 

 

 

 

 

Inf