SP1,
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

                                                               Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki                                                                                                                                         Na każdą lekcję wymagany jest zeszyt przedmiotowy (32-kartkowy w kratkę) oraz materiały i narzędzia potrzebne do realizowanego zadania (wcześniej zapowiedzianego). Na lekcje teoretyczne (wcześniej zapowiedziane): zeszyt i podręcznik.                                                                                                                                                                         Umiejętności i wiadomości ucznia są sprawdzane podczas wykonywania prac praktycznych oraz odpowiedzi ustnych. Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie za zaangażowanie,chęci i wysiłek wkładany w wykonywanie zadań.                                                                                                                                                                   Uczeń otrzymuje ocenę za:                                                                                                                                                                                      -  prace praktyczne (rysunkowe, malarskie, papieroplastyka, przestrzenne) - ocenie podlega zgodność z tematem, pomysłowość , bogactwo treści, estetyka, zaangażowanie,                                                                                                                                                            -   odpowiedzi ustne (ocena jednostkowa – wiadomości z trzech ostatnich lekcji),                                                                                                  -  przygotowanie referatu (prezentacji) z historii sztuki lub technik plastycznych (dla chętnych – raz w semestrze),                                      -  aktywność na lekcjach,                                                                                                                                                                                             -  przygotowanie do lekcji,                                                                                                                                                                                                   -  udział w konkursach plastycznych (dla chętnych),                                                                                                                                              -  działalność w kołach zainteresowań (dla chętnych),                                                                                                                                                  -  prowadzenie zeszytu przedmiotowego.                                                                                                                                                                       Dwa razy w semestrze przed zajęciami można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (odnotowane w dzienniku ). Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń nieobecny w szkole może oddać zaległą pracę do oceny. Uczeń obecny, ale nieprzygotowany ma obowiązek oddać zaległą pracę w ciągu dwóch tygodni. Za niedostarczenie pracy wystawiana jest ocena niedostateczna.                                                                                                                                             Na ocenę końcową  (semestralną i roczną) mają wpływ wszystkie w/w czynniki.

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

Celujący (6) – bezwzględne uczestnictwo w konkursach plastycznych dla dzieci (minimum 6 konkursów w ciągu roku szkolnego); pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnianych informacjami z innych źródeł; ogólne, zauważalne zainteresowania sztuką; znajomość zabytków miejscowych; czynny udział w zajęciach lekcyjnych; dociekliwość podczas wspólnej interpretacji prezentowanych obiektów pod kątem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania; w działalności plastycznej kompletne, staranne i systematyczne wykonywanie prac plastycznych, żywe zainteresowanie twórczością swobodną.

Bardzo dobry (5) - pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami pod kątem ich  formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania; staranne i systematyczne wykonanie prac plastycznych, zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Dobry (4) -    pełne przyswojenie wiadomości objętych programem;  skupiony  udział   w  lekcjach, gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela,  staranne wykonywanie prac plastycznych i zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Dostateczny (3) -     średnie opanowanie materiału objętego programem  (luki w wiadomościach o charakterze  szczegółowym); gotowość zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, przede wszystkim  w odniesieniu do ich formy, po zachęcie  ze strony nauczyciela;  poprawne wykonywanie prac plastycznych w innym terminie niż podanym przez nauczyciela; zaangażowanie w twórczości swobodnej.

Dopuszczający (2) – spore luki w wiadomościach objętych programem, z szansą ich wypełnienia (ewentualnie  przy  pomocy  nauczyciela);  bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach; zgodne z postawionym tematem, ale niestaranne wykonywanie prac plastycznych.

Niedostateczny (l) -  luki  w  wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia (notoryczne nie przygotowywanie się   do lekcji);   bierność w zajęciach lekcyjnych;   brak zainteresowania przedmiotem. Niechlujne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych lub ich brak.