SP1, Technika
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Ocena CELUJĄCA

Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a także:

- bierze udział i odnosi ewentualne sukcesy w różnych konkursach (pod kierunkiem nauczyciela muzyki),

- jako członek zespołu wokalnego lub instrumentalnego (flażolety), bierze udział w szkolnych uroczystościach, imprezach artystycznych i występuje poza szkołą (pod kierunkiem nauczyciela muzyki),

- chodzi systematycznie na zajęcia zespołu wokalnego lub instrumentalnego,

- wykonuje zadania o większym stopniu trudności,

- jest wyróżniająco aktywny na lekcjach.

Ocena BARDZO DOBRA

Uczeń:

- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

- starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,

- śpiewa w całości na pamięć poznane piosenki bez pomocy nauczyciela,

- gra bezbłędnie utwory,

- jest aktywny na lekcjach i dobrze wywiązuję się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu,

- bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami z teorii i historii muzyki.

Ocena DOBRA

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu średnim, a także:

- najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe,

- umie zapisać materiał z zasad muzyki, lecz ma trudności z jego wyklaskaniem,

- dobrze w wolniejszym tempie wykonuje ćwiczenia praktyczne i zadania teoretyczne,

- poprawnie stosuje zdobyte wiadomości (rozróżnia tytuły poznanych utworów, zgodnie z zapisem nutowym wykonuje rytm, potrafi podać najważniejsze fakty z życia poznanych kompozytorów itp.),

- zwykle pracuje systematycznie, efektywnie,

- śpiewa piosenki i gra poznane utwory z niewielkimi pomyłkami.

Ocena DOSTATECZNA

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany podstawa programową, w stopniu poprawnym ale: 

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

- rzadko zabiera głos na lekcjach i uczestniczy w pracach zespołowo – grupowych,

- czasami poprawnie formułuje wnioski,

- śpiewa piosenki korzystając z tekstu - tylko hymn państwowy i wybraną przez siebie pieśń patriotyczna, utrzymując tonację i rytm,

- ma problemy z zapisem nutowym,

- nie potrafi zapisać ani wyklaskać materiału z zasad muzyki.

Ocena DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany podstawą programową, na poziomie elementarnym, a także:

- gra poznane melodie z dużymi błędami,

- niechętnie śpiewa nawet z tekstem poznane piosenki,

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie włącza się do pracy indywidualnej i zbiorowej,

- biernie uczestniczy w dyskusjach,

Ocena NIEDOSTATECZNA

 Nie wynika z możliwości czy braku uzdolnienia ucznia. Otrzymuje ją uczeń, który lekceważy przedmiot, nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny,

- nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć, przy pomocy nut czy z pomocą nauczyciela,

- nie zna wartości nut, nazw dźwięków ich położenia na pięciolinii,

- nie opanował, choćby w minimalnym stopniu, żadnych umiejętności muzycznych ani podstawowych wiadomości, objętych programem nauczania na danym poziomie klas,

- nie bierze udziału w lekcji  i nie wykonuje poleceń nauczyciela,

 - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

- nie wywiązuję się z prac domowych.