SP1, Religia
czwartek 16 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

OBSZARY I KRYTERIA OCENIANIA

TECHNIKA

 

Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych w szczególności bierze się pod uwagę zaangażowanie ucznia w wykonywaniu zadań wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, aktywność, kreatywność, stopień opanowania wiedzy i umiejętność jej wykorzystania w praktyce.

 

Ocena końcowa obejmuje poszczególne obszary:

·        Elementy kultury pracy

·        Przepisy ruchu drogowego

·        Dokumentacja techniczna

·        Inżynieria materiałowa

·        Technologia wytwarzania ( w toku realizacji zadań wytwórczych)

·        Urządzenia techniczne

·        Elementy elektroniki

·        Zasady BHP na stanowisku pracy

·        Pierwsza pomoc przedlekarska

·        Ekologia

 

Oceny z techniki uczeń otrzymuje za:

1.     Sprawdziany

2.     Kartkówki – do 3 ostatnich tematów

3.     Diagnozy

4.     Odpowiedzi ustne

5.     Prace domowe i ćwiczenia

6.     Aktywność na lekcji – ( 3 plusy = bardzo dobry; 3 minusy = niedostateczny; plus niweluje minus)

7.     Projekt (prace długoterminowe)

8.     Pracę w grupie

9.     Udział w konkursach

10.                       Prace dodatkowe, wykonywanie pomocy dydaktycznych, plakatów, makiet, prac wytwórczych, wywiadów, prezentacji itp.

 

Ocenianie prac pisemnych

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe (wg WSO), przeliczone na oceny według następującej skali:

·        100%- 90%     popr. odpowiedzi - bardzo dobry;

·        89%  - 75%     popr. odpowiedzi – dobry;

·        74%  - 60 %    popr. odpowiedzi – dostateczny;

·        59%  - 40%     popr. odpowiedzi  - dopuszczający;

·        <  39%            popr. odpowiedzi  - niedostateczny;

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu  określone programem nauczania oraz wykazujący się wiedzą wykraczającą poza ten program, jeżeli uczeń wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy.

 

 

Kryteria oceny pracy wytwórczej z techniki

 

Na technice prace wytwórcze oceniane będą według poniższej tabeli.

OSIĄGNIECIA

OCENA

·         Skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów

·         Prawidłowa organizacja stanowiska pracy

·         Bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się narzędziami

·         Całościowe, prawidłowe wykonanie pracy wytwórczej, zgodnie z założeniami technologicznymi

·         Estetyczne wykonanie pracy wytwórczej

·         Dokonanie własnych modyfikacji i usprawnień

·         Możliwość wykorzystania pracy w życiu codziennym (funkcjonalność)

CELUJĄCY

·         Skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów

·         Prawidłowa organizacja stanowiska pracy

·         Bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się narzędziami

·         Całościowe, prawidłowe wykonanie pracy wytwórczej, zgodnie z założeniami technologicznymi

·         Estetyczne wykonanie pracy wytwórczej

·         Funkcjonalność

BARDZO DOBRY

·         Skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów

·         Prawidłowa organizacja stanowiska pracy

·         Bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się narzędziami

·         Całościowe, prawidłowe wykonanie pracy wytwórczej

·         Funkcjonalność

DOBRY

·         Skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów

·         Prawidłowa organizacja stanowiska pracy

·         Bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się narzędziami

·         Częściowe, prawidłowe wykonanie pracy wytwórczej

DOSTATECZNY

·         Skompletowanie potrzebnych materiałów

·         Bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się narzędziami

·         Częściowe wykonanie pracy wytwórczej lub angażowanie się w realizacje zadania

DOPUSZCZAJĄCY

·         Brak potrzebnych materiałów do wykonania pracy wytwórczej

·         Niewykonanie pracy wytwórczej/brak zaangażowania się w realizacje zadania

NIEDOSTATECZNY

 

 

Kryteria oceniania

Klasa IV

Ocena celująca

Uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane

programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie

przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i

twórczo rozwija własne uzdolnienia.

Ponadto:

 

Uczeń:

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej i na stanowisku pracy

2.     Pobudza aktywność innych uczniów swoją wiedzą i zaangażowaniem oraz współpracuje w grupie

3.     Bardzo dobrze opanował wiedzę na temat znaczenia znaków bezpieczeństwa i drogi ewakuacji

4.     Bardzo dobrze opanował wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego objętych programem nauczania

5.     Bezbłędnie rozwiązuje testy z zasad ruchu drogowego

6.     Wykonuje niezbędne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu

7.     Potrafi biegle wykorzystywać wiedzę w sytuacjach problemowych

8.     Zna rodzaje i budowę roweru oraz potrafi wykonać jego drobne naprawy  

9.     Potrafi zaplanować wycieczkę

10.                       Zna i przestrzega zasad ekologii

11.                       Korzysta z różnych źródeł dla poszerzenia wiedzy technicznej

12.                       Uczestniczy w konkursach wiedzy technicznej, wykazując tym samym zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy

13.                       Wykonuje prawidłowo i starannie wszystkie prace wytwórcze oraz odrabia zadania domowe

14.                       Starannie prowadzi zeszyt

15.                       Stara się wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania

przedmiotu w danej klasie.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej i na stanowisku pracy

2.     Współpracuje w grupie i jest aktywny

3.     Bardzo dobrze opanował wiedzę na temat znaczenia znaków bezpieczeństwa i drogi ewakuacji

4.     Bardzo dobrze opanował wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego objętych programem nauczania

5.     Rozwiązuje testy z zasad ruchu drogowego z nielicznymi pomyłkami

6.     Wykonuje niezbędne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu

7.     Zna rodzaje i budowę roweru oraz potrafi wykonać jego drobne naprawy  

8.     Potrafi zaplanować wycieczkę

9.     Zna i przestrzega zasad ekologii

10.                       Korzysta z różnych źródeł dla poszerzenia wiedzy technicznej

11.                       Wykonuje prawidłowo i starannie wszystkie prace wytwórcze oraz odrabia zadania domowe

12.                       Starannie prowadzi zeszyt

13.                       Stara się wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce

 

Ocena dobra:

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej

2.     Jest aktywny

3.     Dobrze opanował wiedzę na temat znaczenia znaków bezpieczeństwa

4.     Dobrze opanował wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego objętych programem nauczania

5.     Wykonuje podstawowe czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanemu

6.     Zna budowę roweru oraz potrafi wykonać jego drobne naprawy  

7.     Zna podstawowe elementy planowania wycieczki

8.     Wie co to jest recykling i potrafi segregować śmieci

9.     Wykonuje starannie prace wytwórcze

10.                       Starannie prowadzi zeszyt oraz odrabia zadania domowe

11.                       Stara się wykorzystać zdobyte wiadomości w praktyce

 

Ocena dostateczna:

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej

2.     Opanował podstawową wiedzę na temat znaczenia znaków bezpieczeństwa

3.     Opanował podstawową wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego objętych programem nauczania (podstawowe znaki drogowe i proste zasady poruszania się po drodze)

4.     Zna zasady udzielania pierwszej pomocy

5.     Zna podstawowe elementy roweru

6.     Zna podstawowe elementy planowania wycieczki

7.     Potrafi segregować śmieci

8.     Wykonuje prace wytwórcze korzystając z pomocy nauczyciela

9.     Odrabia zadania domowe

 

Ocena dopuszczająca:

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych.

Ponadto:

 

1.     Uczeń ma duże braki w wiadomościach na temat zasad ruchu drogowego

2.     Nie opanował wszystkich znaków bezpieczeństwa

3.     Zna kilka elementów udzielania pierwszej pomocy oraz zna numery alarmowe

4.     Nie potrafi posegregować większości odpadów

5.     Nie potrafi pracować samodzielnie, jego prace są niestaranne i często niedokończone

6.     Często łamie zasady BHP w pracowni technicznej

7.     Niestarannie prowadzi zeszyt i ma w nim duże braki

 

Ocena niedostateczna:

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

Ponadto:

 

1.     Lekceważy przepisy BHP

2.     Uczeń nie opanował minimum wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa objętych programem nauczania

3.     Nie wykonuje większości zadań

4.     Nie szanuje pracy i wypowiedzi innych

5.     Nie wykazuje zainteresowania pracą na lekcji

 

Klasa VI

Ocena celująca:

 

Uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane

programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie

przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i

twórczo rozwija własne uzdolnienia.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej i na stanowisku pracy

2.     Potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu

3.     Bezpiecznie i sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

4.     Pobudza aktywność innych uczniów swoją wiedzą i zaangażowaniem oraz współpracuje w grupie

5.     Opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy

6.     Potrafi biegle wykorzystywać wiedzę w sytuacjach problemowych

7.     Prawidłowo odczytuje i starannie wykonuje dokumentację techniczną (rzutowanie, wymiarowanie, rodzaje rysunków technicznych) oraz posługuje się pismem technicznym.

8.     Analizuje i interpretuje instrukcje obsługi

9.     Zna właściwości i zastosowanie materiałów konstrukcyjnych: metale, tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne, materiały włókiennicze, wytwory papiernicze, elementy elektryczne i elektroniczne

10.                       Wykonuje prace wytwórcze łącząc ze sobą różne materiały konstrukcyjne oraz stosując różne rodzaje połączeń

11.                       Potrafi wykonać prosty obwód elektryczny oraz zna jego poszczególne elementy

12.                       Zna elementy konstrukcyjne domu, materiały, z jakich są wykonane oraz ich funkcje i właściwości

13.                       Zna elementy instalacji domowych, wykazuje szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej ich eksploatacji i konserwacji, oraz zna zagrożenia spowodowane ich uszkodzeniem

14.                       Zna zasady działania podstawowych urządzeń AGD i RTV oraz elektronarzędzi

15.                       Obserwuje rozwiązania techniczne w najbliższym otoczeniu (osiedle, mieszkanie) i potrafi ocenić ich walory oraz proponuje własne rozwiązania. Wykorzystuje elementy ergonomii pracy

16.                       Oszczędnie gospodaruje materiałami, energią i czasem.

17.                       Potrafi obliczyć zużycie energii elektrycznej, gazowej oraz wodnej

18.                       Planuje budżet domowy, proponuje rozwiązania dotyczące zdrowego trybu życia

19.                       Zna i przestrzega zasad ekologii. Do swojej pracy wykorzystuje zamienniki oraz materiały poddające się recyklingowi

20.                       Korzysta z różnych źródeł dla poszerzenia wiedzy technicznej.

21.                       Potrafi biegle wykorzystywać zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce (również z innych dziedzin)

22.                       Śledzi nowości techniczne

23.                       Uczestniczy w konkursach wiedzy technicznej, wykazując tym samym zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy

24.                       Wykonuje prawidłowo i starannie wszystkie prace wytwórcze

25.                       Wykazuje się inwencją twórczą, stosuje nietypowe rozwiązania. Jego prace mogą być wykorzystane w życiu codziennym

26.                       Starannie prowadzi zeszyt oraz odrabia zadania domowe

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania

przedmiotu w danej klasie.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej i na stanowisku pracy

2.     Potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu

3.     Bezpiecznie i sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

4.     Pobudza aktywność innych uczniów swoją wiedzą i zaangażowaniem oraz współpracuje w grupie

5.     Opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy

6.     Prawidłowo odczytuje i starannie wykonuje dokumentację techniczną (rzutowanie, wymiarowanie, rodzaje rysunków technicznych) oraz posługuje się pismem technicznym

7.     Potrafi interpretować instrukcje obsługi

8.     Zna właściwości i zastosowanie materiałów konstrukcyjnych: metale, tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne, materiały włókiennicze, wytwory papiernicze, elementy elektryczne i elektroniczne

9.     Wykonuje prace wytwórcze łącząc ze sobą różne materiały konstrukcyjne oraz stosując różne rodzaje połączeń

10.                       Potrafi wykonać prosty obwód elektryczny oraz zna jego poszczególne elementy

11.                       Zna elementy konstrukcyjne domu, materiały, z jakich są wykonane oraz ich funkcje

12.                       Zna elementy instalacji domowych, wykazuje szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej ich eksploatacji, oraz zna zagrożenia spowodowane ich uszkodzeniem

13.                       Zna zasady działania podstawowych urządzeń AGD i RTV oraz elektronarzędzi

14.                       Obserwuje rozwiązania techniczne w najbliższym otoczeniu (osiedle, mieszkanie) i potrafi ocenić ich walory oraz proponuje własne rozwiązania.

15.                       Oszczędnie gospodaruje materiałami, energią i czasem.

16.                       Potrafi obliczyć zużycie energii gazowej oraz wodnej

17.                       Planuje budżet domowy, proponuje rozwiązania dotyczące zdrowego trybu życia

18.                       Zna i przestrzega zasad ekologii. Do swojej pracy wykorzystuje zamienniki oraz materiały poddające się recyklingowi

19.                       Korzysta z różnych źródeł dla poszerzenia wiedzy technicznej

20.                       Potrafi wykorzystywać zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce

21.                       Śledzi nowości techniczne

22.                       Wykonuje prawidłowo i starannie wszystkie prace wytwórcze

23.                       Wykazuje się inwencją twórczą, stosuje nietypowe rozwiązania. Jego prace mogą być wykorzystane w życiu codziennym

24.                       Starannie prowadzi zeszyt oraz odrabia zadania domowe

 

Ocena dobra:

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP w pracowni technicznej i na stanowisku pracy

2.     Potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w sytuacjach zagrożenia prądem

3.     Bezpiecznie i sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

4.     Odczytuje i starannie wykonuje dokumentację techniczną (rzutowanie, wymiarowanie, rodzaje rysunków technicznych)

5.     Potrafi interpretować instrukcje obsługi

6.     Zna właściwości i zastosowanie podstawowych materiałów konstrukcyjnych: metale, tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne, materiały włókiennicze, wytwory papiernicze, elementy elektryczne

7.     Wykonuje prace wytwórcze łącząc ze sobą różne materiały konstrukcyjne

8.     Zna poszczególne elementy obwodu elektrycznego

9.     Zna podstawowe elementy konstrukcyjne domu, oraz ich podstawowe funkcje

10.                       Zna rodzaje instalacji domowych, podstawowe elementy oraz niektóre zagrożenia spowodowane ich uszkodzeniem

11.                       Zna podstawowe zasady działania niektórych urządzeń AGD i RTV oraz elektronarzędzi

12.                       Obserwuje rozwiązania techniczne w najbliższym otoczeniu (osiedle, mieszkanie) oraz proponuje własne rozwiązania.

13.                       Potrafi obliczyć zużycie energii gazowej oraz wodnej

14.                       Proponuje rozwiązania dotyczące zdrowego trybu życia

15.                       Zna i przestrzega zasad ekologii.

16.                       Korzysta z różnych źródeł dla poszerzenia wiedzy technicznej

17.                       Potrafi wykorzystywać zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce

18.                       Wykonuje prawidłowo prace wytwórcze

19.                       Wykazuje się ciekawymi pomysłami w tworzeniu prac wytwórczych.

20.                       Starannie prowadzi zeszyt oraz odrabia zadania domowe

 

Ocena dostateczna:

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych.

Ponadto:

 

1.     Przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

2.     Stara się w miarę bezpiecznie posługiwać narzędziami i przyborami

3.     Potrafi wykonać prosty szkic techniczny nieskomplikowanego elementu i zwymiarować go

4.     Zna właściwości i zastosowanie niektórych materiałów konstrukcyjnych

5.     Zna podstawowe elementy konstrukcyjne domu, oraz ich podstawowe funkcje

6.     Zna rodzaje instalacji domowych oraz niektóre zagrożenia spowodowane ich uszkodzeniem

7.     Zna podstawowe zasady działania niektórych urządzeń AGD i RTV oraz elektronarzędzi

8.     Obserwuje i podaje rozwiązania techniczne w najbliższym otoczeniu (osiedle, mieszkanie)

9.     Proponuje rozwiązania dotyczące zdrowego trybu życia

10.                       Zna podstawowe zasady ekologii

11.                       Wykonuje poprawnie prace wytwórcze korzystając z pomocy nauczyciela

12.                       Ma trudności z pracą w grupie

13.                       Starannie prowadzi zeszyt, posiada braki w zadaniach domowych

 

Ocena dopuszczająca:

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych.

Ponadto:

 

1.     Często łamie zasady BHP w pracowni technicznej

2.     Potrafi wykonać prosty szkic techniczny nieskomplikowanego elementu

3.     Zna zastosowanie niektórych materiałów konstrukcyjnych

4.     Zna podstawowe elementy konstrukcyjne domu

5.     Zna niektóre rodzaje instalacji domowych oraz ich zagrożenia

6.     Zna podstawowe zasady działania niektórych urządzeń RTV

7.     Potrafi posegregować niewielka ilość odpadów

8.     Jest niesamodzielny w wykonywaniu zadań praktycznych

9.     Nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce

10.                       Niechętnie pracuje w zespole

11.                       Niestarannie prowadzi zeszyt, posiada bardzo duże braki w zadaniach domowych

 

Ocena niedostateczna:

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

Ponadto:

 

1.     Łamie zasady BHP w pracowni technicznej

2.     Nie potrafi zorganizować miejsca pracy

3.     Uczeń nie opanował minimum wiedzy przewidzianej w podstawie programowej

4.     Jest niesamodzielny w wykonywaniu zadań praktycznych

5.     Nawet przy pomocy nauczyciela nie wykonuje zadań technicznych o niewielkim stopniu trudności

6.     Nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce

7.     Niechętnie pracuje w zespole

8.     Przedstawia lekceważące podejście do przedmiotu

9.     Niestarannie prowadzi zeszyt, nie odrabia zadań domowych

 

Przedmiotowy system oceniania z techniki dla uczniów klas IV-VI
 

 1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem:
  1. zasady oceniania na lekcjach techniki
  2. zasady i warunki poprawy samodzielnych prac ucznia wykonywanych w klasie ( kartkówki, sprawdziany)
  3. narzędzia osiągnięć uczniów
 2. Kryteria ocen z techniki

   Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Na lekcje techniki przychodzisz punktualnie. Po dzwonku ustawiasz się pod klasą i czekasz na nauczyciela.
 2. W czasie lekcji Twoim obowiązkiem jest w niej aktywnie uczestniczyć, wykonywać polecenia nauczyciela
  i jak najwięcej z niej zapamiętać.
 3. Na lekcji nie wolno rozmawiać, odpowiadać, gdy nie jesteś pytany, przeszkadzać nauczycielowi i innym uczniom, chodzić po klasie.
 4. Na zajęciach jesteś bezwzględnie zobowiązany przestrzegać zasad BHP i zasad ustalonych przez nauczyciela.
 5. Na lekcjach techniki jesteś zobowiązany posiadać podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz wskazane przez nauczyciela przybory i materiały niezbędne do wykonania pracy wytwórczej.
 6. Zeszyt ucznia powinien być prowadzony starannie: podkreślone tematy, data, zaznaczone zadanie domowe,
  tabela na bieżące oceny. Wszystkie oceny są jawne. Nauczyciel uzasadnia uczniowi otrzymaną ocenę,
  a rodzicowi w razie potrzeby na spotkaniach w pierwszy poniedziałek miesiąca. 
 7. Na kolejnej lekcji możesz być odpytywany maksymalnie z trzech ostatnich tematów.
 8. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe (jeśli nie pisałeś ich z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
  musisz je napisać w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły).
 9. Diagnozy są oceniane.
 10. Masz obowiązek, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. 
  Możesz również poprawić ocenę dopuszczającą. Otrzymana ocena z poprawy jest ostateczna.
 11. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a na lekcji powtórzeniowej podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 12. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. Ich zakres treści najwyżej z 3 tematów.
 13. Informacje o ocenie proponowanej uczeń otrzymuje na cztery tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. Ocena końcowa może być niższa lub wyższa od proponowanej w zależności od wyników pracy ucznia.
 14. Szczęśliwy numerek zwalnia Cię z bieżącej odpowiedzi ustnej i tylko z niezapowiedzianej kartkówki.
 15. W razie nieobecności w szkole masz obowiązek uzupełnić lekcje ( zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nauczyć się najważniejszych treści z danego tematu).
 16. Raz w semestrze możesz być nieprzygotowany do odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. W przeciwnym razie możesz otrzymać ocenę niedostateczną.
 17. Dwa razy w semestrze możesz nie odrobić pracy domowej, bądź zapomnieć zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń ( zamiennie). Fakt ten również należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
 18. Po wykorzystaniu w/w limitów za każde następne nieprzygotowanie otrzymujesz ocenę niedostateczną.
 19. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów.
 20. W klasie gromadzone są wszystkie sprawdziany i kartkówki, które zawsze możesz obejrzeć zarówno Ty jak i Twoi rodzice. Nie są one oddawane uczniowi do domu.
 21. Jeśli będziesz przeszkadzać na lekcji mi i klasie, mam prawo Cię zapytać o omawiane zagadnienia, za brak odpowiedzi otrzymujesz minus lub ocenę niedostateczną (trzy minusy to ocena niedostateczna).
 22. Jeśli naruszysz warunki powyższego kontraktu –będę powiadamiać rodziców i prosić ich o rozmowę w szkole.

Oceny z techniki otrzymujesz za:

 1. Sprawdziany
 2. Kartkówki – 3 tematy
 3. Diagnozy
 4. Odpowiedzi ustne
 5. Prace domowe i ćwiczenia
 6. Aktywność na lekcji – ( 3 plusy = bardzo dobry 3 minusy = niedostateczny; plus niweluje minus)
 7. Projekt
 8. Pracę w grupie
 9. Udział w konkursach
 10. Prace dodatkowe, wykonywanie pomocy dydaktycznych, plakatów, makiet, prac wytwórczych, wywiadów itp.

 

 

      Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie
        w zależności od dysfunkcji

               ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie. W szczególności:

               - na jednakowych prawach ocenia się brudnopis i czystopis,

               - uwzględnia się wysiłek włożony w napisanie pracy,

               - w niektórych wypadkach dopuszcza się zastąpienie pracy pisemnej odpowiedzią ustną,

               - dostosowuje się kryteria wymagań programowych(uczeń z dysleksją)

               - nie ocenia się błędów ortograficznych( uczeń z dysortografią),

               - nie ocenia się pisma ucznia( uczeń z dysgrafią).

 

Nasze ustalenia: 

diagnoza - 4

sprawdzian – 5

długoterminowa praca wytwórcza - 4

kartkówka – 3

praca wytwórcza/praca na lekcji - 2

aktywność na lekcji - 2

zadanie domowe - 1

udział w konkursach - 1

szczególne osiągnięcia - 5

odpowiedzi ustne - 2

praca w grupie - 2

zeszyt, zeszyt ćwiczeń - 1