SP1 Stargard
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

                             

 

                         Przedmiotowy System Oceniania z religii

 

 

 

 

 Zasady obowiązujące na lekcjach religii:

 

1.      Nikogo nie wyśmiewamy.

2.      Nie komentujemy wypowiedzi i modlitw innych osób.

3.      Zgłaszamy się, gdy chcemy coś powiedzieć.

4.      Uważnie słuchamy, gdy ktoś inny mówi.

5.      Nie chodzimy po klasie bez pozwolenia.

6.      Oceny są jawne, mogą być dodatkowo argumentowane pisemnie lub ustnie.

7.      Ocenie podlegają wiadomości z podręcznika, prace w zeszycie ćwiczeń, ich systematyczność, obowiązujące modlitwy z Małego Katechizmu, aktywność, zaangażowanie dodatkowe lub pozaszkolne (konkursy itp.)

 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

 

Celująca:

 

·         Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania w danej klasie

·         Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy św. itp.

·         Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami.

·         Posiada biegłą znajomość Małego katechizmu.

·         Prowadzi wyjątkowo starannie zeszyt ćwiczeń.

 

Bardzo dobra:

 

·         Chętnie i czynnie bierze udział w katechezie

·         Aktywnie uczestniczy w liturgii i sakramentach.

·         Opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania.

·         Prowadzi starannie i systematycznie zeszyt ćwiczeń.

 

Dobra:

 

·         Posiada dobrą znajomość Małego Katechizmu, potrafi zastosować go w sytuacjach codziennego życia.

·         Opanował zakres wiedzy określony programem katechezy.

·         Prowadzi zeszyt ćwiczeń.

 

Dostateczna:

 

·         Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie je wyjaśnić.

·         Wykonuje zadania w ćwiczeniach.

·         Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

 

 

 

 

Dopuszczająca:

 

·         Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

·         Często opuszcza katechezę.

 

Niedostateczna:

 

·         Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

·         Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

·         Odmawia wszelkiej współpracy.