SP1, Sprawdzian szóstoklasisty 2015
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Wymagania na poszczególne przedmioty

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla uczniów klas VII-VIII
 

 1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem:
  1. zasady oceniania na lekcjach fizyki
  2. zasady i warunki poprawy samodzielnych prac ucznia wykonywanych w klasie ( kartkówki, sprawdziany)
  3. narzędzia osiągnięć uczniów
    
 2. Kryteria ocen z fizyki

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

 1. Na lekcje przyrody przychodzisz punktualnie. Po dzwonku ustawiasz się pod klasą i czekasz na nauczyciela.
 2. W czasie lekcji Twoim obowiązkiem jest w niej aktywnie uczestniczyć, wykonywać polecenia nauczyciela
  i jak najwięcej z niej zapamiętać.
 3. Na lekcji nie wolno rozmawiać, odpowiadać, gdy nie jesteś pytany, przeszkadzać nauczycielowi i innym uczniom
  oraz chodzić po klasie.
 4. Na lekcjach przyrody jesteś zobowiązany posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy oraz wskazane przez nauczyciela przybory.
 5. Zeszyt ucznia powinien być prowadzony starannie: podkreślone tematy, data, zaznaczone zadanie domowe,
  tabela na bieżące oceny. Wszystkie oceny są jawne. Nauczyciel uzasadnia uczniowi otrzymaną ocenę,
  a rodzicowi w razie potrzeby na spotkaniach w pierwszy poniedziałek miesiąca. 
 6. Na kolejnej lekcji możesz być odpytywany maksymalnie z trzech ostatnich tematów.
 7. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe  (jeśli nie pisałeś ich z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
  musisz je napisać w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły).
 8. Diagnozy są oceniane.
 9. Masz obowiązek, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. 
  Możesz również poprawić ocenę dopuszczającą. Otrzymana ocena z poprawy jest ostateczna.
 10. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a na lekcji powtórzeniowej podany
   jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 11. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. Obejmują zakres treści najwyżej z 3 tematów.
 12. Informacje o ocenie proponowanej uczeń otrzymuje na cztery tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. Ocena końcowa może być niższa lub wyższa od proponowanej w zależności od wyników pracy ucznia.
 13. Szczęśliwy numerek zwalnia Cię z bieżącej odpowiedzi ustnej i tylko z niezapowiedzianej kartkówki.
 14. W razie nieobecności w szkole masz obowiązek uzupełnić lekcje ( zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nauczyć się najważniejszych treści z danego tematu).
 15. Raz w semestrze możesz być nieprzygotowany do odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. W przeciwnym razie możesz otrzymać ocenę niedostateczną.
 16. Dwa razy w semestrze możesz nie odrobić pracy domowej, bądź zapomnieć zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń ( zamiennie). Fakt ten również należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
 17. Po wykorzystaniu w/w limitów za każde następne nieprzygotowanie otrzymujesz ocenę niedostateczną.
 18. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowo-poprawkowych .
 19. W klasie gromadzone są wszystkie sprawdziany i kartkówki, które zawsze możesz obejrzeć zarówno
  Ty jak i Twoi rodzice. Nie są one oddawane uczniowi do domu.
 20. Jeśli będziesz przeszkadzać na lekcji mi i klasie, mam prawo Cię zapytać o omawiane zagadnienia, za brak odpowiedzi otrzymujesz minus lub ocenę niedostateczną (dwa minusy to ocena niedostateczna).
 21. Jeśli naruszysz warunki powyższego kontraktu –będę powiadamiać rodziców i prosić ich o rozmowę w szkole.

Oceny z fizyki otrzymujesz za:

 1. Sprawdziany
 2. Kartkówki – 3 tematy
 3. Diagnozy
 4. Odpowiedzi ustne
 5. Prace domowe i ćwiczenia
 6. Aktywność na lekcji – ( 3 plusy = bardzo dobry)
 7. Projekt
 8. Pracę w grupie
 9. Udział w konkursach
 10. Prace dodatkowe, wykonywanie pomocy dydaktycznych, plakatów, itp.

      Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie
        w zależności od dysfunkcji

               ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie. W szczególności:

               - na jednakowych prawach ocenia się brudnopis i czystopis,

               - uwzględnia się wysiłek włożony w napisanie pracy,

               - w niektórych wypadkach dopuszcza się zastąpienie pracy pisemnej odpowiedzią ustną,

               - dostosowuje się kryteria wymagań programowych(uczeń z dysleksją)

               - nie ocenia się błędów ortograficznych( uczeń z dysortografią),

               - nie ocenia się pisma ucznia( uczeń z dysgrafią).