SP1, Koło fotograficzne "Pasja"
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII

Rok szkolny 2017/2018

 

1.Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania.

2.Obszary oceniania:

·         Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności:

- wiadomości i umiejętności;

- aktywność na zajęciach;

- stosunek do przedmiotu;

- estetyka prac i materiałów.

3.Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

 • Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:

- sprawdziany lub testy – po zakończeniu każdego modułu;

- kartkówki – z trzech ostatnich lekcji (może być niezapowiedziana);

- diagnozy przedmiotowe;

- odpowiedzi ustne – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału;

- aktywność na zajęciach – system znaków + / - ( 3 znaki + to ocena bdb, 3 znaki – to ndst);

- zadania domowe;

- zeszyt przedmiotowy (analiza notatek);

- projekty (samodzielnie wykonane prace np. prezentacje Power Point, plakaty tematyczne, itp.);

- wystąpienia (prezentacje, recytacje);

- praca w grupach;

- udział w konkursach;

- przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, ćwiczeń, przyborów do pisania).

4. Ilość ocen w semestrze na języku niemieckim

 • w klasie VII

- minimum pięć ocen w ciągu jednego semestru

5. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:

Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze. Zgłoszenia musi dokonać przed rozpoczęciem lekcji (fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym). Trzeci i każdy następny brak lub nieprzygotowanie oznacza ocenę cząstkową niedostateczną. Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatrywane są indywidualnie.

6. Testy/sprawdziany/kartkówki:

 • Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanym sprawdzianie wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez zapis w dzienniku elektronicznym.
 • W ciągu dnia nie może wystąpić więcej niż jeden test lub sprawdzian wiadomości. Natomiast w ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć co najwyżej dwa sprawdziany.
 • Nauczyciel podaje uczniom zakres treści programowych do sprawdzianu lub testu (nie dotyczy diagnoz sprawdzających wiadomości i umiejętności po danej klasie).
 • Sprawdzian lub test poprzedzany jest lekcją utrwalającą wiedzę i umiejętności uczniów.
 • Kartkówka może być niezapowiedziana i może być ich więcej niż jedna w ciągu dnia.
 • ‘Szczęśliwy numerek’ zwalnia ucznia tylko z bieżącej odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich tematów i niezapowiedzianej kartkówki. Natomiast nie zwalnia z wcześniej zapowiedzianej kontroli osiągnięć (testu, sprawdzianu, kartkówki czy odpowiedzi ustnej).
 • Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do dwóch tygodni.

7. Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub innej formie sprawdzania wiedzy:

Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach:

 • podczas następnej lekcji – w przypadku jednodniowej nieobecności;
 • do 7 dni po powrocie – w przypadku nieobecności nieprzekraczającej tygodnia;
 • do 14 dni po powrocie – w przypadku dłuższych nieobecności;

·         W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w umówionym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

8. Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasie VII:

Nauczyciel uzasadnia uczniowi każdą ocenę, a rodzicowi na jego prośbę podczas comiesięcznego spotkania z rodzicami lub w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.

·         Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał danej klasy na poziomie wykraczającym poza wymagania programowe z języka niemieckiego;

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym;

- potrafi w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne, z wykorzystaniem wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa wykraczających poza zakres nauczania;

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w celu rozwiązania problemów teoretycznych i  praktycznych;

- biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie wykraczającym poza wymagania programowe VII klasy);

- reaguje na ustne komunikaty w języku niemieckim, które nie były uprzednio zaplanowane i nie są opisane w podręczniku; samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym;

- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp.; starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach.

 • Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w VII klasie;

- biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania VII klasy);

- potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem wiadomości z dziedziny gramatyki i słownictwa z zakresu określonego przez program nauczania klasy VII;

- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp. (nie przekracza ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach;

- reaguje na ustne komunikaty w języku niemieckim, samodzielnie udziela odpowiedzi prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym;

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 • Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w VII klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym;

- nie do końca biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie);

- wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem;

- nie jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek (przekracza ustalony limit nieprzygotowań), nie zawsze odrabia zadania domowe;

- stara się brać aktywny udział w zajęciach.

 • Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w VII klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym;

- rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

- nie opanował w sposób biegły umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym programem nauczania w VII klasie);

- ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta przy tym z wypowiedzi modelowych;

- reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela;

- jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki jeśli chodzi o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach.

 • Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego w ciągu dalszej nauki;

- potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne – typowe, o niewielkim stopniu trudności;

- ma braki, jeśli chodzi o umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy);

- ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela;

- reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne;

- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań domowych, zeszyt przedmiotowy prowadzi nieregularnie i niestarannie, przeważnie nie jest aktywny na zajęciach.

 • Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w minimum programowym;

- braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a poza tym nie jest w stanie rozwiązać problemów o elementarnym stopniu trudności;

- nie opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy);

- nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela.

 

9. Testy i sprawdziany punktowane oceniane są wg skali:

 • 100%- 90% popr. odpowiedzi-    bardzo dobry
 •  89%- 75%  popr. odpowiedzi-    dobry
 • 74%- 60%   popr. odpowiedzi-    dostateczny
 • 59%- 40%   popr. odpowiedzi-    dopuszczający
 • <39%           popr. odpowiedzi-    niedostateczny

10. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka:

Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane są w dzienniku elektronicznym. Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebrań oraz konsultacji indywidualnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się informowanie poprzez rozmowę telefoniczną oraz listownie.

11. Zasady poprawiania ocen cząstkowych:

 • Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną za sprawdzian. Na poprawienie oceny ma 7 dni od momentu otrzymania w/w oceny. Uczeń może również poprawić ocenę dopuszczającą. Ocena otrzymana za poprawę jest ostateczna.
 • Poprawa odbywa się po wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków (forma i zakres materiału).
 • Jeżeli nauczyciel  stwierdzi, że uczeń pracuje na teście, sprawdzianie niesamodzielnie, ma prawo, po uprzednim upomnieniu wstawić ocenę niedostateczną i polecić uczniowi pisać sprawdzian ponownie w innym terminie.

12. Nie przewiduje się kserowania, fotografowania ani skanowania prac pisemnych ucznia.

 

Uczniu, pamiętaj, że nauczyciel też jest człowiekiem i ma prawo do błędu. Nie jest sędzią nieomylnym i nie jest słownikiem, ale nie będzie ukrywał swego błędu, ani się przy nim upierał. Sprawdzi, przeprosi i  błąd naprawi.

Pamiętaj też, że każdy uczeń ma jednakową szansę na uzyskanie dobrego stopnia, jeżeli się nauczy, i na otrzymanie złej oceny, jeśli nie sprosta wymaganiom.