SP1 Stargard
środa 15 sierpnia 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Ocena celująca

•         uczeń otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre z wybranych obszarów nauczania

•         nie posiada braków stroju

•         uczestniczy i pracuje na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych odbywających się w szkole 2 godziny tygodniowo ( ma 90% uczestnictwa)

•         reprezentuje szkołę na zawodach sportowych wskazanych przez nauczyciela zdobywając punkty dla szkoły lub od I – IV miejsca indywidualnie i zespołowo

•         reprezentuje klub lub miasto Stargard na zawodach Wojewódzkich i Ogólnopolskich zdobywając czołowe lokaty

•         swoją postawą na lekcji daje wzór do naśladowania, stara się pomagać słabszym kolegom, dba o ich bezpieczeństwo i zdrowie, ma szacunek dla innych ludzi

•         potrafi pełnić rolę współorganizatora i sędziego

Ocena bardzo dobra

•         uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre z wybranych obszarów nauczania

•         dopuszczalne są maksymalnie 2 braki stroju

•         uczestniczy i pracuje na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych odbywających się w szkole 2 godziny tygodniowo ( ma 80% uczestnictwa)

•         wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcji

•         w bezpieczny sposób współpracuje z kolegami i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej

•         samodzielnie kontroluje i ocenia własne osiągnięcia

•         posiada podstawowe umiejętności pozwalające pełnić rolę zawodnika, sędziego i organizatora

•         przejawia troskę o zdrowie własne i innych

•         przestrzega ustalone reguły podczas rywalizacji sportowej

 

 

 

 

Ocena dobra

•         uczeń otrzymuje oceny dobre i dostateczne

•         uczestniczy i pracuje na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych odbywających się w szkole 2 godziny tygodniowo ( ma 70% uczestnictwa)

•         bezpiecznie uczestniczy w aktywności fizycznej

•         poprawnie wykonuje poznane elementy techniczne i ruchowe

•         posiada braki stroju

•         współpracuje ze współćwiczącymi

•         stosuje zasady „czystej gry”

•         przejawia troskę o własną sprawność fizyczną, rozwój i zdrowie

            Ocena dostateczna

•         uczeń otrzymuje oceny dostateczne i dopuszczające

•         uczestniczy i pracuje na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych odbywających się w szkole 2 godziny tygodniowo ( ma 60% uczestnictwa)

•         przy pomocy nauczyciela wykona poznane elementy techniczne i ruchowe

•         nie wykazuje zaangażowania na lekcji

•         niechętnie współpracuje w grupie

•         posiada dużą ilość braków stroju

Ocena dopuszczająca

•         uczeń otrzymuje oceny dopuszczające

•         nie potrafi wykonać poznanych elementów technicznych i ruchowych

•         uczestniczy i pracuje na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych odbywających się w szkole 2 godziny tygodniowo ( ma 50% uczestnictwa)

•         wykazuje lekceważący stosunek do lekcji

•         często nie posiada stroju na lekcji

 

 

 

Ocena niedostateczna

•         uczeń otrzymuje oceny niedostateczne

•         bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia

•         uczestniczy i słabo pracuje na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych odbywających się w szkole 2 godziny tygodniowo ( ma 40% uczestnictwa)

•         uczeń nie podchodzi do sprawdzianów

•         uczeń wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu

Uczeń, który nie może uczestniczyć w aktywności fizycznej z powodów zdrowotnych i posiada zwolnienie lekarskie jest usprawiedliwiony z uczestnictwa na zajęciach dowolnie przez siebie wybranych na czas zwolnienia. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany w tej opinii. Uczeń może być zwolniony również z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. W tym czasie uczeń wykonuje;

- ćwiczenia fizyczne, na które pozwala mu aktualny stan zdrowia

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i porządkowaniu miejsca ćwiczeń (przygotowuje przybory i przyrządy gimnastyczne wskazane przez nauczyciela)

- przygotowuje i prowadzi rozgrzewkę

- inicjuje proste zabawy ruchowe

- pełni rolę sędziego w grach zespołowych

- zna podstawowe ćwiczenia wzmacniające partie mięśni i kształtujące wybrane zdolności motoryczne

- pomaga w przygotowaniu zawodów (zawody klas 0 – VI, dzień sportu)

- mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku

- wymienia metody zasad hartowania organizmu

- organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosuje przepisy w formie uproszczonej

- omawia zasady aktywnego wypoczynku

- omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

- omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach

- omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem

- dobiera obuwie i strój sportowy do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć praz warunków atmosferycznych

- wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania

- wyjaśnia jak należy zachować się na zabawie tanecznej i dyskotece

Uczeń, który otrzymuje brak stroju podczas sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę niedostateczną można poprawić.

Dopuszczalne są dwa braki stroju.