niedziela 24 czerwca 2018

sp1@stargard.edu.pl kontakt mailowy

Szkoła Podstawowa nr1, ul. Henryka Sienkiewicza 8, 73-110 Stargard

Zachodnipomorska Szkoła Jakości Szkoła Ucząca Się

SP1 STARGARD
w latach 1966-2001 SP-10

Panel Logowania

Trwa ładowanie strony

KARTA ROWEROWA

 


POPRAWA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO W PONIEDZIAŁEK 18.06.2018R. O GODZ. 16.10

 

Osoby, które będą przystępować po raz pierwszy będą mogły na końcu przystąpić jeszcze raz (poprawa).

Proszę zwrócić uwagę na kilka szczegółów dotyczących egzaminu: sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub prawo, sygnalizowanie zmiany pasa ruchu, rozglądanie się w lewo i prawo na skrzyżowaniach i przed przejściami dla pieszych, obejrzenie się do tyłu przed zamiarem skrętu w lewo a następnie sygnalizowanie zamiaru skrętu, sygnalizowanie opuszczania skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo). To były najczęstsze błędy popełniane przez zdających. Proszę także zwrócić uwagę na jazdę po prawej stronie jezdni utrzymując kierunek jazdy na wprost. Ważne jest żeby zdający obserwował znaki i to co się przed nim dzieje na drodze. Duża część zdających patrzyła w miejscu przedniego koła roweru, co przekładało się na niestabilną jazdę, nie zwracaniu uwagi na znaki oraz nie rozglądaniu się na skrzyżowaniach.

Proszę pamiętać o uzupełnionych arkuszach zaliczeń.

Proszę podejść do egzaminu z większą swobodą a wszystko będzie dobrze ;)


 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRAWIDŁOWYM WYPEŁNIENIU ARKUSZA ZALICZEŃ.

W MIEJSCU, W KTÓRYM PODPISUJE RODZIC (W UWAGACH) MUSI BYĆ DOPISEK - BRAK JAKICHKOLWIEK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH NA PRZYSTĄPIENIE DO KARTY ROWEROWEJ.

DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO PRZYSTĘPUJEMY Z UZUPEŁNIONYM ARKUSZEM ZALICZEŃ. NALEŻY PAMIETAĆ  O LEGITYMACJI SZKOLNEJ, SPRAWNYM ROWERZE (W PRZYPADKU JAZDY NA WŁASNYM ROWERZE) ORAZ KASKU ROWEROWYM.


AKTUALNOŚCI

Przygotowanie do karty rowerowej odbywa się w sali nr 10, każdy czwartek w godzinach:

GRUPA I 16.10-16.55, GRUPA II 16.55-17.40

UWAGA

        PAMIETAJCIE, ŻE PRZYGOTOWANIE DO KARTY ROWEROWEJ ODBYWAŁO SIE W RAMACH LEKCJI TECHNIKI (WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE - W KLASIE CZWARTEJ) NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA ZATWIERDZONEGO PRZEZ MINISTERSTWO. DODATKOWE PRZYGOTOWANIE STANOWI PRZYPOMNIENIE, UTRWALENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ.

UoKP

Art. 41. kierujący poj.

1.  W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.


TERMINY EGZAMINÓW NA KARTĘ ROWEROWĄ

PRZYSTĘPUJĄC DO EGZAMINÓW NALEŻY POSIADAĆ AKTUALNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ ORAZ WYPEŁNIONY ARKUSZ ZALICZEŃ (DANE O UCZNIU ORAZ POZYCJE NR 1-wychowawca, 2-rodzice, 6- pielęgniarka szkolna, RESZTĘ POZYCJI UCZEŃ ZALICZA W TRAKCIE EGZAMINÓW LUB PO ICH ZAKOŃCZENIU PRZEZ EGZAMINATORA).

Wzór arkusza zaliczeń na dole naszej strony.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY - TESTY: 11.06.2018r. (poniedziałek)

GRUPA I: sala 15, godz. 16.00

GRUPA II: sala 15, godz. 16.45

POPRAWA EGZAMINU TEORETYCZNEGO: 14.06.2018r.(czwartek)

Sala nr 10, godz. 16.20

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 15.06.2018r. (piątek)

Miejsce: boisko szkolne

GRUPA I: godz. 16.10

GRUPA II: godz. 17.10

 

OSOBY, KTÓRE POMYŚLNIE PRZEJDĄ WSZYSTKIE EGZAMINY ;) POWINNY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SWOJE ZDJĘCIE O WYMIARACH 45 X 35 MM, PODPISANE (NA  ODWROCIE, OŁÓWKIEM) IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ KLASĄ.


ZASADY WYPEŁNIANIA TESTU

Po prawej stronie arkusza należy wpisać swoje nazwisko i imię, klasę oraz datę.
Poniżej zanajduje się KARTA ODPOWIEDZI.
W tej karcie zaznaczamy odpowiedzi z pytań testowych. W górnej części karty znajdują się numery pytań a pod nimi odpwiedzi (A, B, C) które należy zamalować - tylko jedną odpowiedź. Czas testu od chwili rozpoczęcia - 35 minut.
 
Należy pamiętać, że  pod uwagę będą brane odpowiedzi tylko z karty odpowiedzi.


UWAGA

SPOTKANIE W MIASTECZKU ROWEROWYM NA OSIEDLU PYRZYCKIM

ZOSTAJE ODWOŁANE ZE WZGLEDU NA FESTYN SZKOLNY W TYM SAMYM DNIU.


Egzamin składa się z:


Części teoretycznej – trwającej 35 minut. Test składa się z 25 pytań, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;


Części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze lub w miasteczku ruchu drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi do 10 minut.

Egzamin praktyczny może obejmować:

 • Przygotowanie roweru do jazdy,
 • Jazdę rowerem na wprost i po łuku  (rondo)
 • Reagowanie na znaki drogowe
 • Zmiana pasa ruchu
 • Jazda rowerem - trzymając kierownicę jedną ręką (sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub w prawo)
 • Ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu
 • Slalom

DO PRZYGOTOWANIA SIĘ NA EGZAMIN Z KARTY ROWEROWEJ POLECAM STRONE INTERNETOWĄ: www.brd.edu.pl

(znajdziecie na niej niezbedne informacje: przepisy dotyczące ruchu pieszych oraz rowerzysty, budowa roweru, znaki obowiązujące rowerzystę (pionowe i poziome), skrzyżowania (kierowane, równorzędne, ze znakami drogowymi oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym), testy na kartę rowerową, oraz wiele innych materiałów.

OBOWIĄZKOWO ZAJRZYJCIE NA TĘ STRONĘ I PRZYGOTOWUJCIE SIĘ DO EGZAMINÓW Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ.

POWODZENIA


INFORMACJE NA TEMAT UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Kto może uzyskać kartę rowerową?

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat);
(17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę)
2)  wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.
 
Kto nie musi posiadać karty rowerowej?
 
Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.
 
Egzamin dla szkoły podstawowej
 
1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1)  teoretycznej - uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;
2)  praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
 
 • Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
 • Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 • Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
 • Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 

Imię i nazwisko ucznia .................................................................................................................

Data urodzenia ................................................................  Klasa ..................................................

Szkoła ............................................................................. Miejscowość ......................................

Adres ucznia ................................................................................................................................

 

 

 

Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

Uwagi

1

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia

 

 

2

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej

 

 

3

Wiadomości teoretyczne

 

 

4

Obsługa techniczna roweru

 

 

5

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

 

 

6

Pomoc przedlekarska

 

 

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................

 

                                                                                                   DYREKTOR SZKOŁY

 

                                                                                          ........................................................

                                                                                                         (pieczęć, podpis)

MEN – VI/28